MENU

AKTA

Bil

Nama Akta

Tarikh Warta

Tarikh Kuatkuasa

Rujukan Warta

1.

Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)

25 Mac 1976

01 Januari 1976

Sel.P.U.8. / 1977

2.

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

13 Jun 1974

01 Jun 1978

P.U.(B) 279. / 1978

3.

Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)

20 Februari 1975

23 Ogos 1982

P.U.(B) 450/1982

4.

 

 

Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)

 

 

25 Mac 1976

 

 

 

Bahagian I hingga IX
01 Disember 1978

Bahagian I hingga II
01 Januari 1984

Bahagian I hingga II
01 Mei 1996

Sel.P.U. 21. / 1978

Sel.P.U. 25. / 1986

Sel.P.U.21. / 1996

5.

Akta Makanan 1983 (Akta 281)

10 Mac 1983

1 Oktober 1985

P.U. (B) 446/1985

6.

Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

24 September 1987

1 Januari 1988

P.U. (B) 694/1987

7.

Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)

13 Februari 2007

12 April 2007

P.U.(B) 147. / 2007