MENU
Bil.
Nama Akta
Tarikh Warta
Tarikh Kuatkuasa
Rujukan Warta
1. Akta Kerajaan Tempatan 1976 (Akta 171)
25 Mac 1976
10 Januari 1996
Sel.P.U.8. / 1977
2.

Akta Jalan, Parit Dan Bangunan 1974 (Akta 133)

13 Jun 1974
20 Februari 1970
P.U.(B) 279. / 1978
3.

Akta Pemusnahan Serangga Pembawa Penyakit 1975 (Akta 154)

20 Februari 1975
20 Ogos 1982
P.U.(B) 450/1982
4.

Akta Perancang Bandar Dan Desa 1976 (Akta 172)

25 Mac 1976
Bahagian I hingga IX
01 Disember 1978
 
Bahagian I hingga II
01 Januari 1984
 
Bahagian I hingga II
01 Mei 1996
Sel.P.U. 21. / 1978
Sel.P.U. 25. / 1986
Sel.P.U.21. / 1996
5.

Akta Makanan 1983 (Akta 281)

10 Mac 1983
01 Oktober 1985
P.U. (B) 446/1985
6.

Akta Pengangkutan Jalan 1987 (Akta 333)

24 September 1987
01 Januari 1988
P.U. (B) 694/1987
7.

Akta Bangunan Dan Harta Bersama (Penyenggaraan dan Pengurusan) 2007 (Akta 663)

13 Februari 2007
12 April 2007
P.U.(B) 147. / 2007